Niệm phật tam muội

Niệm phật tam muội
Niệm phật tam muội

Đối với người tu hành thì hai chữ “Tịnh Tâm” này chính là đầu mối then chốt để tu, cũng tức là khi tu hành tâm phải thanh tịnh. Nếu như đối với tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, thị phi nhân ngã, phiền não tật đố, và còn một thứ nữa đó là tình chấp, quý vị vẫn còn tiếp tục bám víu vào chẳng nỡ buông, vậy thì tâm của quý vị làm sao mà thanh tịnh cho được?
Một người chân chánh niệm Phật thì phải dùng tâm thanh tịnh để mà niệm Phật, trong tâm chỉ có mỗi một mình Phật A Di Đà mà thôi, ngoài Phật A Di Đà ra thì không có bất cứ ý niệm nào khác.

Đây gọi là Niệm Phật Tam Muội, cũng tức là:
” Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật”.

Niệm phật tam muội
Niệm phật tam muội

Mội một câu Phật hiệu niệm ra đều tương ưng với Tâm Bồ Đề của chính mình, tương ưng với thật tướng các pháp, tương ưng với Kinh Vô Lượng Thọ. Từ đó đạt được ba loại chân thật như: phạm vi chân thật, trí huệ chân thật, lợi ích chân thật. Ba loại chân thật này mọi người đều có thể thành tựu. Thế sao mọi người lại không làm? Bởi vì không buông bỏ được, then chốt chính là ở chổ này.

Chúng ta thấy cư sĩ Lưu Tố Vân là tấm gương điển hình nhất. Bà chỉ với một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà phật, bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề đều được tiêu trừ hết. Bà mắc một căn bệnh còn nghiêm trọng hơn cả bệnh ung thư, đó là bệnh lao da ban đỏ, bệnh này các bác sĩ trung y lẫn tây y đều phải bó tay, bác sĩ nói rằng bà có thể chết bất cứ lúc nào.

Bà không hề sợ hãi, chỉ nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, hơn một tháng sau thì bệnh lành. Từ đó bà càng khởi tín tâm niệm Phật, 10 năm cũng như một ngày, chưa từng ngừng nghỉ, cho nên bà đạt được thành tựu không thể nghĩ bàn, đó là bà đã đạt được Niệm Phật Tam Muội. Với cái năng lực này thì bà đã làm chủ được sanh tử của chính mình, bà muốn vãng sanh lúc nào thì vãng sanh lúc đó vậy, chẳng có gì trở ngại.

Ở đây quý vị cần nên lưu ý, không phải Phật A Di Đà đến chữa bệnh cho bà ấy, mà là do trong tâm của bà ấy của chỉ có Phật A Di Đà, ngoài ra thứ gì cũng chẳng có, nên tất cả các tế bào trong thân của bà ấy liền phục hồi trở lại bình thường.

Cho nên, chỉ cần trong tâm thanh tịnh, thì mọi bệnh tật đều sẽ rời khỏi thân. Đối với đạo lý này, đối với chân tướng sự thật này, chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ ràng. Đặc biệt là những đồng tu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ không luận là tại gia hay suất gia, đều cần phải y giáo phụng hành, chớ nên tiếp tục giải đãi coi khinh câu Phật hiệu không thể nghĩ bàn này, cư sĩ Lưu Tố Vân làm được thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy.